ค33201-ค33202

รหัสวิชา ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 และ
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ผู้สอน นางสาวมาวิษา จอมพิภพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/3

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ค33202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4