ค33201

รหัสวิชา ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ผู้สอน นางสาวมาวิษา จอมพิภพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/3

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4