ง20991,ง20104

รหัสวิชา ง20991 รายวิชา ช่างเขียนแบบเบื้องต้น และ ง20104 งานช่าง
ผู้สอน นายภคมน ปิ่นประดิษฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ง20104
รายวิชา งานช่าง
1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4
5
แบบทดสอบท้ายหน่วย