ง30101

รหัสวิชา ง30101 รายวิชา งานบ้าน
ผู้สอน นางสาวยุวดี ไพสาลี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
7
หน่วยที่ 7
ใบงานที่ 7
8
หน่วยที่ 8
ใบงานที่ 8
9
หน่วยที่ 9
ใบงานที่ 9
10
หน่วยที่ 10
ใบงานที่ 10