ง30103

รหัสวิชา ง30103 รายวิชา งานช่างพื้นฐาน
ผู้สอน นายภคมน ปิ่นประดิษฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7

[table id=64 /]