ง30257

รหัสวิชา 30257 รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่
ผู้สอน นายอานนท์ ไชยศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

  
ภาคเรียนที่ 2
1
ใบความรู้ที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4