ง30281

รหัสวิชา ง30281 รายวิชา พืชผักสวนครัว
ผู้สอน นายอานนท์ ไชยศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3-6/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
1
ใบความรู้ที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4