ท33201

รหัสวิชา ท33201 การเขียน
ผู้สอน นางประภา วงษ์มิตรแท้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 – 6/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
2
หน่วยที่ 2