พ30206

รหัสวิชา พ30206 วิชาพลศึกษาเพิ่มเติม(กระบี่กระบอง)
ผู้สอน นายดิเรก จันทร์ประทีป
ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 5/5-5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4