ว20281,ว20282

รหัสวิชา ว30241,ว30242 รายวิชา วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี
ผู้สอน นางมลฤดี ลาภอุดมทรัพย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ว20282
การออกแบบและเทคโนโลยี
1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2