ว20283-ว20284

รหัสวิชา ว20283 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 และ
ว20284 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม 2
ผู้สอน นางสาวอนัญชุดา วราคุณาศัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ว20284
การออกแบบและเทคโนโลยี
1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
3
4