ว23101-ว23102

รหัสวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 และ
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
ผู้สอน นางสาวชลิดา จันทร์เจ็ก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ว23102
วิทยาศาสตร์6
1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
3
4