ว30109

รหัสวิชา ว30109 วิทยาการคำนวณ
ผู้สอน นางสุวิมล จงมีสุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
ใบงานที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
ใบงานที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4
ใบงานที่4
5
ใบความรู้ที่ 5
ใบงานที่5
6
ใบความรู้ที่6
ใบงานที่6
7
ใบความรู้ที่7
ใบงานที่7
8
ใบความรู้ที่8
ใบงานที่8
9
ใบความรู้ที่9
ใบงานที่9
ใบงานที่10
10
ใบความรู้ที่ 10
ใบงานที่11