ว30202

รหัสวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2
ผู้สอน นางสาวนิจินันท์ สุริวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1
2
3
4