ว30224

รหัสวิชา ว30224 เคมี 4
ผู้สอน นายมณฑล นำพะวา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบความรู้ที่ 2
2
ใบความรู้ที่ 3
ใบความรู้ที่ 4
3
ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 6
4
ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 8