ศ23104

รหัสวิชา ศ23104 นาฏศิลป์
ผู้สอน นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
1
ใบงานที่ 1-2
2
ใบงานที่ 3-4