ส21101

รหัสวิชา ส21101 รายวิชา สังคมศึกษา
ผู้สอน นายณัฐพงศ์ ณิชเปี่ยม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2 VDO
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3 VDODLTV

หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6