ส22102-ส22105

รหัสวิชา ส22102 รายวิชา พระพุทธศาสนา และ
ส22105 รายวิชา พระพุทธศาสนา
ผู้สอน นายณัฐวัตร เอี่ยมเจริญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ส22105
วิชาพระพุทธศาสนา
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4