อ33202

รหัสวิชา อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 6
ผู้สอน นางสาวณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล ม.6/1,6/3
ผู้สอน นางสาวปาริชาต วงษ์แก้ว ม.6/2,6/5

ผู้สอน นางนรินรัตน์ เจียมวัฒนฤกษ์ ม.6/4,6/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 6
ที่เรียนกับครูปาริชาต วงษ์แก้ว
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4
อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 6
ที่เรียนกับครูณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล
1
ใบงานที่ 1
ใบความรู้ที่ 1
2
ใบงานที่ 2
ใบความรู้ที่ 2
3
ใบงานที่ 3
ใบความรู้ที่ 3
4
ใบงานที่ 4
ใบความรู้ที่ 4
อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 6
ที่เรียนกับครูนรินรัตน์ เจียมวัฒนฤกษ์
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4