ว30282

รหัสวิชา ว30282 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2
ผู้สอน นายธรรมนูญ กันทะหงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4