ส30235

รหัสวิชา ส30235 วิชาหน้าที่พลเมือง
ผู้สอน นายวุฒิไกร ชายกวด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบความรู้ที่ 1.1
ใบความรู้ที่ 1.2
ใบความรู้ที่ 1.3
ใบความรู้ที่ 1.4
ใบความรู้ที่ 1.5
ใบความรู้ที่ 1.6
ใบความรู้ที่ 1.7
ใบความรู้ที่ 1.8
ใบความรู้ที่ 1.9
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3
ใบงานที่ 1.4
ใบงานที่ 1.5