ส30235

รหัสวิชา ส30235 วิชาหน้าที่พลเมือง
ผู้สอน นายวุฒิไกร ชายกวด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบความรู้ที่ 1.1
ใบความรู้ที่ 1.2
ใบความรู้ที่ 1.3
ใบความรู้ที่ 1.4
ใบความรู้ที่ 1.5
ใบความรู้ที่ 1.6
ใบความรู้ที่ 1.7
ใบความรู้ที่ 1.8
ใบความรู้ที่ 1.9
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3
ใบงานที่ 1.4
ใบงานที่ 1.5
ใบงานที่ 1.6
ใบงานที่ 1.7
ใบงานที่ 1.8