จ30201, จ30224

รหัสวิชา จ30201 ภาษาจีนเบื้องต้นและ จ30224 ภาษาจีน
ผู้สอน นางสาวสุชาดา จันทร์เขียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3-4/4

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1 (วิดีโอ)
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
จ30224
ภาษาจีน
1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
ใบงานที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
ใบงานที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4
ใบงานที่ 4