จ30212

รหัสวิชา จ30212 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ2
ผู้สอน นางสาวสปัน งามศักดิ์ประเสริฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3-5/4

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1