อ21101

รหัสวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ผู้สอน นางสาวจุฑาทิพย์ กฐินทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1