อ21101

รหัสวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ผู้สอน นางสาวจุฑาทิพย์ กฐินทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6