อ22201

รหัสวิชา อ22201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ผู้สอน นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้และใบงานที่ 1
2
ใบความรู้และใบงานที่ 2
3
ใบความรู้และใบงานที่ 3
4
ใบความรู้และใบงานที่ 4