อ30223

รหัสวิชา อ30223 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้สอน นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5-5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
อ30224
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4