อ32101-อ32102

รหัสวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 และ
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
ผู้สอน นางสาวปาริชาต วงษ์แก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
อ32102
ภาษาอังกฤษ 4
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4