อ33101

รหัสวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
ผู้สอน นายณฐภณ บุตรวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2