อ33201

รหัสวิชา อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน5
ผู้สอน นายณฐภณ บุตรวัน และนายณณัฏฐ์ ด่านอรุณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2