ก23902,ก23907

รหัสวิชา ก23902 แนะแนว และ ก23907 แนะแนว
ผู้สอน นางธิดารัตน์ ไชยศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ก23907
แนะแนว
1
ใบความรู้ที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2-3
3
ใบความรู้ที่ 4