ก32902,ก32906

รหัสวิชา ก32902 แนะแนว และ ก32906 แนะแนว
ผู้สอน นางธิดารัตน์ ไชยศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 5/1-5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่2
ก32906
แนะแนว
1
ใบความรู้ที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3-4