ก33902

รหัสวิชา ก33902 แนะแนว
ผู้สอน นางธิดารัตน์ ไชยศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6/1-6/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6