ค21101,ค21102

รหัสวิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1 และ
ค21102 คณิตสาสตร์ 2
ผู้สอน นางสาวกนกประภา ขาวเผือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ค21102
คณิตศาสตร์2
1
ใบความรู้ที่ 1.1
ใบความรู้ที่ 1.2
ใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3
ใบงานที่ 1.4
2
ใบความรู้ที่ 2
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
3
ใบความรู้ที่ 3
ใบงานที่ 3.1
ใบงานที่ 3.2
4
ใบความรู้ที่ 4
ใบงานที่ 4.1
ใบงานที่ 4.2