ค22101,ค22102

รหัสวิชา (ค22101,ค22102) คณิตศาสตร์ 3-4
ผู้สอน นายประภาส นันทวิสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3.1
หน่วยที่ 3.2
หน่วยที่ 3.3
ใบงานที่ 3.1
ใบงานที่ 3.2
ใบงานที่ 3.3
4
หน่วยที่ 4.1
หน่วยที่ 4.2
ใบงานที่ 4.1
ใบงานที่ 4.2
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
เทอม 2
1
แบบทดสอบก่อนเรียน
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4