ค31201-ค 31202

รหัสวิชา ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม และ
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ผู้สอน นางจิรนันท์ ปิ่นเกิด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ค 31202
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
ใบงานที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
ใบงานที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4
ใบงานที่ 4