ง20237-ง20238

รหัสวิชา ง20237 การบัญชีเบื้องต้น และ
ง20238 การขายเบื้องต้น
ผู้สอน นางปัญริสา อุไร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ง20238
การขายเบื้องต้น
1
ใบงานที่1
2
ใบงานที่2
3
ใบงานที่3
4
ใบงานที่4