พ33101

รหัสวิชา พ33101 สุขศึกษา 3
ผู้สอน นายองค์การ กอแก้วบูรพา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
บทเรียนที่ 1
2
บทเรียนที่ 2