ส33101

รหัสวิชา ส33101 สังคมศึกษา
ผู้สอน นางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานสัปดาห์ที่ 5
ใบงานสัปดาห์ที่ 5
3
ใบงานสัปดาห์ที่ 6
ใบงานสัปดาห์ที่ 6