ส33101-ส33102

รหัสวิชา ส30101 สังคมศึกษา และ
ส30102 สังคมศึกษา
ผู้สอน นางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ ุ6
ใบงานที่ 6
7
19 กันยายน 2563
-
8
26 กันยายน 2563
-
9
2 ตุลาคม 2563
-
10
10 ตุลาคม 2563
-
11
19 ตุลาคม 2563
-
เทอม2
1
-
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4