รหัสวิชา ส33101 สังคมศึกษา
ผู้สอน นางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ ุ6
ใบงานที่ 6