ส22101,ส22104

รหัสวิชา ส22101 สังคมศึกษา และ ส22104 สังคมศึกษา
ผู้สอน นางสาวปิยวรรณ อินจาด
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1.1
หน่วยที่ 1.2
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2.1
หน่วยที่ 2.2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3.1
หน่วยที่ 3.1
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4.1
หน่วยที่ 4.2 (วิดีโอ)
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5.1
หน่วยที่ 5.2
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6.1
หน่วยที่ 6.2 (วิดีโอ)
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ส22104
รายวิชาสังคมศึกษา
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4
5
ใบงานที่ 5