ศ22102-ศ22104

รหัสวิชา ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3และ ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์4
ผู้สอน นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
1
ใบความรู้ที่ 1-4
ใบงานที่1
2
ใบงานที่2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่4