ท21101,ท21102

รหัสวิชา (ท21101,ท21102) ภาษาไทย 1-2
ผู้สอน นางสาวซาวียะห์ ราแดง
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1/1 – 1/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2 (วิดีโอ)นิราศภูเขาทอง
หน่วยที่ 2 (วิดีโอ)โคลงโลกนิติ
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ท21102
ภาษาไทย 2
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
ใบงานที่2
ใบความรู้ที่ 3
ใบความรู้ที่4