ท21101

รหัสวิชา (ท21101) ภาษาไทย 1
ผู้สอน นางสาวซาวียะห์ ราแดง
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1/1 – 1/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 1