ท30212

รหัสวิชา ท30212 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ผู้สอน นายชัชวาล ปิ่นเกิด
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 5/3 – 5/7

>center>

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
บันทึกรักการอ่าน
ใบงานที่ 4