ท30212

รหัสวิชา ท30212 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ผู้สอน นายชัชวาล ปิ่นเกิด
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 5/3 – 5/7

>center>

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6