ท32101-ท32102

รหัสวิชา ท32101 ภาษาไทย
ผู้สอน นางสาวหทัยนุช เพ็ชรประดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่4
ใบงานที่ 4