ว20101-ว20102

รหัสวิชา ว20101 วิทยาการคำนวณ
ผู้สอน นางสาวนิรมล ทูลไธสง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1 (PPT)
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4