ว20211,ว20209

รหัสวิชา ว20211 วิทยาศาสตร์กับความงาม
ผู้สอน นายพนิต นันทเวช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1