ว30243-ว30244

รหัสวิชา ว30243 ชีววิทยา 3 และ
ว30244 ชีววิทยา 4
ผู้สอน นางสาวนริศรา วิจิตราพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ว30244
ชีววิทยา 4
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4