ว30245

รหัสวิชา ว30245 ชีววิทยา 5
ผู้สอน นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
ใบงานที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
ใบงานที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4
ใบงานที่ 4