พ23102

รหัสวิชา พ23102 วิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล)
ผู้สอน นายดิเรก จันทร์ประทีป
ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1