ภาพกิจกรรม

23 มิถุนายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และต้อนรับคณะโรงเรียนเข้าร่วมสังเกตุการณ์จากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 23 มิถุนายน 2565

23 มิถุนายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต รางวัล และเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่ร่วมส่งประกวดพานไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการนำไหว้ครู ถือพานไหว้ครู และชุมนุมดนตรีไทย ในโอกาสวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  วันที่ 23 มิถุนายน 2565

22 มิถุนายน 2565 บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2565 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 22 มิถุนายน 2565

21 มิถุนายน 2565 งานศูนย์ความปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) โรงเรียนสนามชัยเขต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา (TSY Program) อบรมติดอาวุธทางปัญญา “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 21 มิถุนายน 2565

21 มิถุนายน 2565 งานศูนย์ความปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) โรงเรียนสนามชัยเขต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา (TSY Program) อบรมติดอาวุธทางปัญญา “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 21 มิถุนายน 2565

แนะนำนโยบาย ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน 2565  วันที่ 12 มิถุนายน 2565

แนะนำครูต่างชาติ  วันที่ 12 มิถุนายน 2565

10 มิถุนายน 2565 นายอภิลัษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันกาสะลอง โรงเรียนสนามชัยเขต ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากชมรม MSW 3 มัธยมสิริวัณรี ๓ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชมรมทูบีนัมเบอร์วันกาสะลองโรงเรียนสนามชัยเขต12 มิถุนายน 2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนในการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน และพัฒนานักเรียน ในโอกาสนี้ นายโสภณ สุขเสวี ประธานชมรมนักเรียน ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสนามชัยเขต ได้พบปะพูดคุยชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานของชมรมฯ และนโยบายในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสนามชัย ให้ผู้ปกครองรับทราบ ณ หอประชุม โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 12 มิถุนายน 2565

10 มิถุนายน 2565 นายอภิลัษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันกาสะลอง โรงเรียนสนามชัยเขต ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากชมรม MSW 3 มัธยมสิริวัณรี ๓ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชมรมทูบีนัมเบอร์วันกาสะลองโรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 10 มิถุนายน 2565

บรรยากาศการจับสลากผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565  วันที่ 10 มิถุนายน 2565

8 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อปรึกษา และชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ นอกจากนี้ได้แนะนำครูใหม่ในรั้วกาสะลอง ประกอบด้วยครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย ครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ราย และมอบของที่ระลึกสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดในเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 8 มิถุนายน 2565

8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.40 น. สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต ให้ความอนุเคราะห์บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่นักเรียน คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสนามชัยเขต ณ บริเวณโดม โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 8 มิถุนายน 2565

8 มิถุนายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2564 “DIT YOUTH CAMP 2021” โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3-4/7 เข้าร่วมโครงการ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการ จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  วันที่ 8 มิถุนายน 2565

7 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต ตรวจคัดกรอง HIV และ Syphilis ในสถานศึกษา ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานลดอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชน โดยมีนายสราวุธ อนีฆาศรีนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครูงานอนามัยโรงเรียน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ และสังเกตการณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 7 มิถุนายน 2565

7 มิถุนายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมเปิดกิจกรรมติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ โครงการ DTO BE NO.1 ปีการศึกษา 2565  วันที่ 7 มิถุนายน 2565

6 มิถุนายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่าง ๆ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และการอยู่ร่วมกัน อย่างมีจิตสาธารณะ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 6 มิถุนายน 2565

6 มิถุนายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่าง ๆ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และการอยู่ร่วมกัน อย่างมีจิตสาธารณะ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนสนามชัยเขต กับการแข่งขันกีฬา แปดริ้ว คัพ เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ทีมฟุตบอลโรงเรียนสนามชัยเขต คว้าแชมป์ฟุตบอล แปดริ้ว คัพ รุ่นอายุ 17 ปี และคว้าแชมป์ฟุตซอล แปดริ้ว คัพ รุ่นอายุ 15 ปี โดยการนำทีมและควบคุมทีมโดย อ.วุฒิไกร ชายกวด และและโค้ชตาล สิริบวรณ์ โชติธัมมโรจน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน และผู้ใหญ่ใจดี คุณมดแดง นายศุกติชา ตันเจริญ รวมถึงผู้ปกครอง ทุก ๆ ท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการสนับสนุนทีมเราและเด็ก ๆ มา ณ โอกาสนี้  วันที่ 3 มิถุนายน 2565

3 มิถุนายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่ 3 มิถุนายน 2565

2 มิถุนายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณโดมโรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 2 มิถุนายน 2565

1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสนามชัยเขต เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 1 มิถุนายน 2565

31 พฤษภาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

26 พฤษภาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รับมอบเงินและชุดทีมฟุตบอล จากนายศุกติชา ตันเจริญ (คุณมดแดง) เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลอคาเดมี่ โรงเรียนสนามชัยเขต ขอขอบคุณ นายศุกติชา ตันเจริญ (คุณมดแดง) และครอบครัวตันเจริญ ที่ให้การอุปการะและสนับสนุนโรงเรียนสนามชัยเขต มา ณ โอกาสนี้  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

23 พฤษภาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ปฐมนิเทศครูใหม่ในรั้วกาสะลอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ร้าน ป.เจริญ มอบอุปกรณ์กีฬา  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลโรงเรียนสนามชัยเขต รุ่นอายุ 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รอบระดับประเทศ รายการ “ไทยแลนด์ จูเนียร์ คัพ” 2022 ทีมฟุตบอลโรงเรียนสนามชัยเขต รุ่นอายุ 15 ปี ฟุตบอล 7 คน  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

20 พฤษภาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และคณะ ในโอกาสการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

20 พฤษภาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดศรีสุตาราม ในโอกาสร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวพัชรินทร์ พินอุไร ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

19 พฤษภาคม 2565 แนะนำครูใหม่ในรั้วกาสะลอง 2 ท่าน คือ นางสาวพัชรินทร์ พินอุไร ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์ และนายปริญญา พลเดช ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565 บรรยากาศการมาโรงเรียน  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

17 พฤษภาคม 2565 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล กล่าวให้การต้อนรับ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง และแนะนำคุณครูใหม่ในรั้วกาสะลอง โดยการเข้าแถวแบ่งออกเป็น 4 โซน ม.ต้น เข้าแถวที่โดม ม.4 เข้าแถวที่สนามบาส ม.5 เข้าแถวที่สนามฟุตซอล และ ม.6 เข้าแถวที่หน้าสหกรณ์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มั่นใจในโรงเรียนเราส่งบุตรหลานมาโรงเรียน และขอให้นักเรียนมาเรียนทุกๆวันนะคะ อย่าลืมใส่แมส และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

12 พฤษภาคม 2565 ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21 จำนวน 3 ราย นางสาวนริศรา วิจิตรพันธ์ นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล และนายธรรมนูญ กันทะหงษ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

2 เมษายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย นางสาวพิชญอร เศวตสุพร รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับ และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 บริเวณโดม โรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2565

1 เมษายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีอุเทน ว่าถูกใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งย้ายโรงเรียนไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านท่าเลียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565

1 เมษายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565

1 เมษายน 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา วงค์เพชร์ ในโอกาสส่งข้าราชการครูย้ายโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565

30 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มงานบริหารวิชาการ ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี​รัฐ​พงษ์​ มี​พงศ์​ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านวิชาการ ของโรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2565

25 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต มอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6 ปีการศึกษา 2564 เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2565

24 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และงานแผนงานฯ ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสนามชัยเขต เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2565

ประกาศโรงเรียนสนามชัยเขต ยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1_LWpq86vQMncO2D5kchqbwTKrW-INs3f/view?usp=sharing มอบตัว ม.1 วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. และ ม.4 วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณโดม โรงเรียนสนามชัยเขต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณครูปาริชาต วงษ์แก้ว 0629742354 หัวหน้างานวิชาการ คุณครูนิจินันท์ สุริวงษ์ 0868405005 หัวหน้างานทะเบียน เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2565

21 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับนางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์ ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2565

11 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับนางณัธดา วรรณโวหาร ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2565

14 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครู ร่วมศึกษาดูงานการปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์ (Artificial Light) เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสนามชัยเขตต่อไป เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2565

10 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ให้กับนักเรียน เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2565

9 มีนาคม 2565 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต มอบรางวัลการแข่งขันโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด โรงเรียนสนามชัยเขต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน ระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนแข่งในระดับภาค ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ นางสาวดวงพร วรรณทอง นางสาวนันท์นภัส เล่ห์ลักษ์ นางสาวกนกวรร แทนคำ นางสาวจุฑามณี วิทยา นางสาวกาญจนา นภา คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูสำอางค์ นิลพัทธ์ คุณครูณัฐวัตร เอี่ยมเจริญ และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โพสต์โดย โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2565