ประกาศผลการเรียน

👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2/2563
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2/2563

👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เทอม1/2563
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เทอม1/2563
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เทอม1/2563
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เทอม1/2563
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เทอม1/2563
👉 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เทอม1/2563
👉 รหัสรายวิชากิจกรรม