บทเรียนออนไลน์ DLTV

ระดับชั้น

บทเรียน DLTV

รายวิชา

บทเรียนครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1 (ค21101) ชั้น ม.1/1-1/7
ครูกนกประภา ขาวเผือก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้น ม.1/1-1/7
ครูจุฑาทิพย์ กฐินทอง
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา (ส21105) ชั้นม.1/1-1/7

สังคมศึกษา (ส21101) ชั้นม.1/1-1/7
ครูชลิดา จันทุม

ครูณัฐพงศ์ ณิชเปี่ยม
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ 1 (ส21103) ชั้น ม.1/1-1/7
ครูชลิดา จันทุม
นาฏศิลป์
ดนตรี
ดนตรีไทย (ศ21102) ชั้นม.1/1-1/7
ครูสุพัตรา เฮงจันทร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (ว21101) ชั้น ม.1/1-1/7

วิทยาการคำนวณ (ว20281) ชั้นม. 1/1-1/7
ครูนันทิดา หนูงาม

ครูมลฤดี ลาพอุดมทรัพย์
ภาษาไทย
ภาษาไทย 1 (ท21101) ชั้น ม.1/1-1/7

ภาษาไทยเพิ่มเติม (ท20201) ชั้น ม.1/1 - 1/7
ครูซาวียะห์ ราแดง

ครูหทัยนุช เพ็ชรประดับ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา1 ( พ21101 ) ชั้นม. 1/1-1/7
ครูนิรมล สุยะเสียน
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (ศ21101) ชั้น ม.1/1-1/7
ครูธนวรรธน์ เจริญดี
เทคโนโลยี
การงานอาชีพ
งานเกษตร 1 (ง20102) ชั้นม.1/1-1/7
ครูอานนท์ ไชยศาสตร์
แนะแนว
แนะแนว ชั้นม.1/1-1/7
ครูพรทิพย์ รอดสม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 3 (ค22101) ชั้นม.2/1-2/7
ครูประภาส นันทวิสิทธิ์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (อ22101) ชั้น ม.2/1-2/7

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ22201) ชั้น ม.2/1-2/7
ครูสุดารัตน์ นาอุดม

ครูนรินรัตน์ เจียมวัฒนะฤกษ์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อาเซียนศึกษา (ส22201) ชั้นม. 2/1-2/7

สังคมศึกษา (ส22101) ชั้นม.2/1-2/7

พระพุทธศาสนา (ส22102 ) ชั้นม. 2/1-2/7
ครูโยธิน ทิพย์อักษร

ครูปิยวรรณ อินจาด

ครูณัฐวัตร เอี่ยมเจริญ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ 3 (ส22103 ) ชั้นม. 2/1-2/7
ครูโยธิน ทิพย์อักษร
นาฏศิลป์
ดนตรี-นาฏศิลป์3 (ศ22102) ชั้นม. 2/1 - 2/7
ครูศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 (ว20211) ชั้น ม.2/1-2/7

สารละลาย (ว22101) ชั้น ม.2/1-2/7

วิทยาการคำนวณ (ว20101) ชั้นม. 2/1-2/7
ครูนริศรา วิจิตราพันธ์

ครูนันทิดา หนูงาม

ครูนิรมล ทูลไธสง
ภาษาไทย
ภาษาไทย (ท22101) ชั้นม. 2/1-2/7
ครูวิมล แซ่แต้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (ศ22101) ชั้น ม.2/1-2/7
ครูธนวรรธน์ เจริญดี
การงานอาชีพ
ช่างเขียนแบบเบื้องต้น (ง20991 ) ชั้นม. 2/1-2/7
ครูภคมน ปิ่นประดิษฐ
ดนตรี
แนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 5 (ค23101) ชั้นม.3/1-3/6
ครูธิติญาภัคร์ โคตรสมบัติ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ23201) ชั้น ม.3/1-3/6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23101 ) ชั้นม. 3/1 - 3/6
ครูนรินรัตน์ เจียมวัฒนะฤกษ์

ครูศศิมาพร หลักคำพันธ์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา (ส23102) ชั้นม. 3/1-3/7
ครูณัฐวัตร เอี่ยมเจริญ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ (ส23103) ชั้น ม.3/1-3/6
ครูณัฐพงษ์ นิชเปี่ยม
นาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 (ว20283) ชั้น ม.3/1-3/6

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ชั้นม. 3/1 - 3/6
ครูอนัญชุดา วราคุณาศัย

ครูชลิดา จันทร์เจ็ก
ภาษาไทย
ภาษาไทยพื้นฐาน (ท23101) ชั้นม. 3/1 - 3/6
ครูสมใจ สงนุ่น
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา (พ23101) ชั้น ม.3/1-3/6
ครูดิเรก จันทร์ประทีป
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (ศ22101) ชั้น ม.3/1-3/6
ครูธนวรรธน์ เจริญดี
การงานอาชีพ
งานประดิษฐ์ (ง20105) ชั้นม. 3/1-3/6

การบัญชีเบื้องต้น (ง20237) ชั้นม.3/1-3/6
ครูยุวดี ไพสาลี

ครูปัญริสา อุไร
ดนตรี
ดนตรีสากล (ศ23102) ชั้นม 3/1 - 3/6
ครูสุรเดช นิกรรัมย์
แนะแนว
แนะแนว (ก23902) ชั้น ม.3/1-3/6
ครูธิดารัตน์ ไชยศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 3 (ค31201) ชั้น ม.4/1-4/6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค31101) ชั้น ม.4/1-4/6
ครูจิรนันท์ ปิ่นเกิด

ครูอุเทน ว่าถูกใจ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31101) ชั้น ม.4/1-4/7

ภาษาอังกฤษ (อ30221) ชั้นม.4/5-4/7

ภาษาจีนเบื้องต้น (จ30201) ชั้นม.4/3-4/4

ภาษาจีนอ่านเขียน1 (จ30211) ชั้นม.4/3-4/6
ครูสุดารัตน์ นาอุดม

ครูณณัฏฐ์ ด่านอรุณ

ครูสปัน งามศักดิ์ประเสริฐ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
นาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานบ้าน (ง30101) ชั้นม.4/1-4/7
ครูยุวดี ไพสาลี
วิทยาศาสตร์
เคมี 1 (ว30221) ชั้น ม.4/1-4/2

วิทยาการคำนวณ (ว30109) ชั้น ม.4/1-4/7

ชีววิทยา 1 (ว30241) ชั้น ม.4/1
ครูณัธดา วรรณโวหาร

ครูสุวิมล จงมีสุข

ครูนริศรา วิจิตราพันธ์
ภาษาไทย
ภาษาไทยเพิ่มเติม (ท30202 ) ชั้นม. 4/3 - 4/7

ภาษาไทย (ท31101) ชั้นม. 4/1-4/7
ครูศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ

ครูประภา วงษ์มิตรแท้
สุขศึกษาและพลศึกษา
เพศศึกษา (พ31201) ชั้นม.4/1-4/7
ครูอาณาดา พรหมลัทธิ์
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (ศ30212) ชั้น ม.4/6
ครูธนวรรธน์ เจริญดี
ดนตรี
ดนตรีสากล (ศ31102) ชั้น ม.4/1-4/7

ดนตรีสากล (ศ30262) ชั้นม.4/5-4/7
ครูสุรเดช นิกรรัมย์
แนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (ค32201) ชั้นม. 5/1-5/4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) ชั้นม. 5/1-5/7
ครูมาวิษา จอมพิภพ

ครูบูรณา พันธุ์ธรรม
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน 2 (จ30203) ชั้นม.5/3-5/4

ภาษาจีนอ่าน-เขียน2 (จ30212) ชั้นม.5/3-5/4

ภาษาอังกฤษ (อ32201) ชั้นม.5/1-5/7

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (อ30223) ชั้นม.5/5-5/7

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ32101) ชั้นม.5/1-5/7
ครูอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัตครูณณัฏฐ์ ด่านอรุณ

ครูณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล

ครูปาริชาด วงษ์แก้ว
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
นาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 (ว30281) ชั้น ม.5/1-5/6

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 และเคมี 3 (ว30101) ชั้น ม.5/1-5/7

ชีววิทยา3 (ว30243) ชั้น ม.5/1-5/2

วิทยาศาสตร์กายภาพ1 และเคมี 1 (ว30101) ชั้น ม.5/3-5/7

ฟิสิกส์3 (ว30203) ชั้น ม.5/1-5/2

ดาราศาสตร์ 2 (ว30262) ชั้นม.5/1-5/2
ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์

ครูมณฑล นำพะวา

ครูณพัฐอร เฮงสมบูรณ์

ครูณัธดา วรรณโวหาร

ครูนิจินันท์ สุริวงษ์
ภาษาไทย
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (ท30212) ชั้น ม.5/3-5/7

หลักภาษาไทย (ท30203 ) ชั้นม.5/5-5/7

ภาษาไทย (ท32101) ชั้น ม.5/1 - 5/7
ครูชัชวาล ปิ่นเกิด

ครูศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ

ครูหทัยนุช เพ็ชรประดับ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
การออกแบบ (ศ32101) ชั้นม.5/1-5/7
ครูสุพัตรา เฮงจันทร์
การงานอาชีพ
งานช่างพื้นฐาน (ง30103) ชั้นม.5/1-5/7
ครูภคมน ปิ่นประดิษฐ
ดนตรี
แนะแนว
แนะแนว (ก32902) ชั้น ม.5/1-5/7
ครูธิดารัตน์ ไชยศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค33201 ) ชั้นม. 6/1-6/3

คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นม.6/1-6/6
ครูมาวิษา จอมพิภพ

ครูพรรณนิภา เรืองแสงทองกุล
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน 4 (จ30205) ชั้น ม.6/3

ภาษาจีนอ่าน-เขียน 3 (จ30213) ชั้นม.6/3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ33101) ชั้นม.6/1 - 6/6

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน5 (อ33201) ชั้นม.6/1-6/6

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5 (อ33211) ชั้นม.6/4-6/6
ครูสปัน งามศักดิ์ประเสริฐ

ครูอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัต

ครูณฐภณ บุตรวัน

ครูณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา 4 (ส33101) ชั้น ม.6/1-6/7
ครูกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์
ประวัติศาสตร์
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ (ศ30208) ชั้นม.6/1-6/6
ครูศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
เคมี 4 (ว30224) ชั้น ม.6/1-6/2

รายวิชา ฟิสิกส์ 4 (ว30204 ) ชั้นม. 6/1-6/2

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ4 (ว30267) ชั้น ม.6/1-6/2
ครูมณฑล นำพะวา

ครูวิศรุต วงศ์เพชรชารัต

ครูนิจินันท์ สุริวงษ์
ภาษาไทย
การเขียน (ท33201) ชั้นม.6/4-6/6

ภาษาไทย (ท33101) ชั้นม. 6/1-6/6
ครูศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ

ครูประภา วงษ์มิตรแท้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
การงานอาชีพ
เขียนแบบ (ง30291) ชั้นม.6/3-6/6

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (ง30295) ชั้นม.6/4-6/6

งานธุรกิจ (ง30105) ชั้นม.6/1-6/6
ครูสำราญ บุญเขียวครูปัญริสา อุไร
ดนตรี
ดนตรีไทย (ศ33102) ชั้นม.6/1-6/6
ครูสุพัตรา เฮงจันทร์
แนะแนว
แนะแนว (ก33902) ชั้น ม.6/1-6/6
ครูธิดารัตน์ ไชยศาสตร์